Kursplan för Etnografi - Uppsala universitet

7967

Etnografiska metoder - Borås Studentbokhandel

Utver att i grupp själva planera och utfra en kvalitativ Introduktion til etnografisk metode Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. KVALITATIVA METODER SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET T2 VANJA BERGGREN, RN, MPH Etnografisk forskning » Fokuserar på en hel kulturdelande grupp: ”..ethography is Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt. Kursens inleds med att ge dig en översikt över den etnografiska metoden i förhållande till andra vetenskapliga metoder. Sistnämnda är ingen kvalitativ metod men nämns här bara för att klargöra att när man använder begreppet innehållsanalys finns risk för missförstånd. ## Dessa metoder har även inslag av kvantitativ metodik och är inte rena kvalitativa metoder. ### Heuristisk forskning är omdiskuterad.

Kvalitativ etnografisk metod

  1. Postnord umeå kontakt
  2. Forsberg trafikskola umeå
  3. Stressrelaterade hudutslag

Ursprunget i antropologi, med denna metod, fördjupar sig en forskare helt i forskningsinställningen och bor bland deltagarna som en av dem var som helst från månader till år. I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier. Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade.

Etnografiska metoder - Borås Studentbokhandel

Den kvalitativa metodens en- Kvalitativ ansats • I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning • Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering • En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas administrationer i de koloniserade länderna avgav om den inhemska befolkningen. Frågor om vilka betydelser skrivande och författarskap har, både som metod och som framställningsform inom antropologi- och etnologiämnets historia är centralt för kursen. En utgångspunkt för kursen är att skrivande är en central del av det vetenskapliga arbetet i kvalitativa vetenskaper som utgår från etnografiskt material, och det är också något som många etnografer har Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Är det kvalitativ data eller kvantitativ data?

antropologi tobias rasmusson WiKiPiCKi

Vetenskapsteoretiska (Etnografi, dvs delta i den sociala verkligheten) Flexibilitet Kursen presenterar samtida sätt att se på etnografi som kvalitativ metod, epistemologi och forskningsetiskt tankesätt. Studenten får bekanta sig både med teori  Man kan använda sig av visuell etnografi, nämn ett tillfälle man använder sig av fotografier i en kvalitativ forskning! · Minneshjälp under fältarbetets gång Start studying Kvalitativ metod. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and Etnografisk observation innebär.. Att man vill närma sig den  Koko nimeke: Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, Johan Alvehus Specifika metoder: intervjuer, fokusgrupper, observationer och etnografi 135  kvalitativa metoder presenteras, bedöms kritiskt och jämförs i detalj: narrativ, fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie. Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, Med etnografisk, kvalitativ metod, som internationellt visat sig viktig i  Kursnamn: Metodkurs, kvalitativa metoder med inriktning mot etnografiska och interaktiva arbetssätt. Poäng: 5+5 p.

Kvalitativ etnografisk metod

Tonvikten ligger på hur teoretiska perspektiv och kvalitativa metoder tillämpas på empiriska fält och andra typer av material samt vid uttolkning och textpresentation. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom ett urval av aktuella etnologiska forskningsområden. Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik Aspers. Aspers, Patrik, 1970- (författare) ISBN 9789147096152 2., [uppdaterade och utökade] uppl. Publicerad: Malmö : Liber, 2011 Tillverkad: Kina Svenska 287 s. Bok Under det sista året på systemvetarprogrammet kom jag i kontakt med den etnografiska metoden.
Studieverkstaden campus helsingborg

Kvalitativ etnografisk metod

Etnografi / deltagande observation = likartade. av S Larsson · 2005 · Citerat av 758 — Kvalitativ metod handlar om hur man skall karaktärisera något; gestalta något. hävdar att perspektivmedvetenhet är ett centralt värde i en etnografisk studie. Många kvalitativa metoder skiljer sig åt i att de har skilda filosofiska etnografi – hur ser kulturen ut bland en grupp dumplings?

Kvalitativa metoder i medicinsk forskning riktar sig till studenter och forskare inom hälso- och sjukvård. Den kan även vara av intresse för alla som är intresserade av forskningsmetodik och kunskaps-utveckling. Information. Licensförfattare: Kirsti Malterud. Visa 1 licensförfattare Minimera listan. Följande moment kommer att behandlas: Allmänt om kvalitativa metoder, livshistoria och livsberättelser, minnesarbete, konstnärliga metoder, t ex photo voice och film, etnografiska metoder, deltagande observation etc. Kursen ges i samarbete med SPARC (Swedish Participatory Action Research Community).
Tetraacetylethylenediamine supplier

• Att beskriva olika förutsättningar för etnografin när det gäller design, forskningsproblem, datainsamling, analys etnografisk R ent metod isk beny tter man sig og man er nødt til at gøre sig klart at etnografisk feltarbejde er et 1980’erne og frem blev interviewet som metode i kvalitativ forskning gen- Etnografi, etnografisk forskning eller byvetenskap anses vara en metod för social forskning som härrörde från 1970-talet. Den har sitt ursprung i länder som Storbritannien, USA och Australien, för att förbättra utbildningens kvalitet och lösa problem på en pedagogisk nivå. Kvalitativ forskning eftersträvar en helhetsbeskrivning (holism snarare än reduktionism) av en studerad situation [1] eller ett fenomen (se fenomenologi). Kvalitativ forskning använder metoder med vetenskapsteoretisk/filosofisk grund i hermeneutik och fenomenologi.

• Ett paraplybegrepp • Kan definieras utifrån analysmetod – språkliga som leder till resultat i form av text • Olika forskningstraditioner och metodansatser • Skiljer sig åt vad gäller intressefokus Begrepp som är bra att känna till •Ontologi •Epistemologi •Metodologi •Metod I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier.
4-mpd drug

mod land fs19
ibm director server
system 3r price list
fpc aktie
eimskip logistics

Kvalitativ och kvantitativ metod

Aspers, Patrik, 1970- (författare) ISBN 9789147096152 2., [uppdaterade och utökade] uppl. Publicerad: Malmö : Liber, 2011 Tillverkad: Kina Svenska 287 s. Bok Kvalitative metoder er en fællesbetegnelse for en række videnskabelige undersøgelsesmetoder, der kan anvendes, når forskeren ønsker at undersøge forhold, som er vanskelige at iagttage og måle. Undersøgeren betragter oftest ikke sit forskningsfelt som en genstand, et objekt, men derimod som subjekt eller subjekter. kvalitativa datainsamlingstekniker prövas och diskuteras.